PRIVATLIVSPOLITIK FOR BUDGIVERE, SÆLGERE OG KØBERE HOS TIKTAK AUKTIONER IVS

Denne privatlivspolitik er udarbejdet af TikTak Auktioner Aps (herefter ”TikTak Auktioner”, ”vi”,
”os” eller ”vores”) og gælder for vores indsamling af personoplysninger om alle brugere, potentielle
og endelige budgivere, købere og sælgere hos os. Privatlivspolitikken indeholder bl.a. oplysninger
om:

1. Hvem er TikTak Auktioner?

2. Hvilken type personoplysninger behandler vi om dig og hvorfor?

3. Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

4. Hvad er vores retlige grundlag for behandling af personoplysninger?

5. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

6. Hvordan opbevares dine personoplysninger på en sikker måde?

7. Hvad er dine rettigheder som registreret?

8. Opdateringer

For os er ansvarlig behandling af personoplysninger afgørende for vores forretningsmål og
omdømme. I denne privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles
og anvendes, når du besøger eller anvender vores platform, og hvordan du kan få indsigt i dine egne
personoplysninger.

Privatlivspolitikken indeholder en række oplysninger, som vi er forpligtet til at give dig i henhold til
lovgivningen ligesom vi giver dig alle oplysninger, som sikrer en transparent behandling af dine
oplysninger.

1. Om TikTak Auktioner Aps
TikTak Auktioner er dataansvarlig for dine personoplysninger som behandles i forbindelse med dit
kundeforhold eller din bruger på 
www.tiktak120.dk

Det betyder, at TikTak Auktioner er ansvarlig for overholdelsen af de persondataretlige regler, når
disse oplysninger behandles.

TikTak Auktioner driver en auktionsplatform baseret på auktionsformen ”hollandsk auktion”.
Herved forstås, at udgangspunktet for auktionen er varens startpris, som falder for hvert 15. sekund
for en periode på 120 sekunder, indtil der afgives et bud fra en køber eller auktionen udløber. Hvis
auktionen gennemføres forbinder vi køber og sælger, således at de indbyrdes kan aftale, hvordan
varen skal overdrages.

TikTak Auktioner behandler personoplysninger som dataansvarlig med henblik på opfyldelse af de
formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik og til at understøtte vores forretningsmodel.

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller til TikTak Auktioners behandling af
personoplysninger, kan du kontakte os:

TikTak Auktioner Aps

CVR-nr.: 40266585

Strandvej 3

7860 Spøttrup

Telefon: 20425647

E-mail: info@tiktak120.dk

2. Hvilken type personoplysninger behandler vi om dig og hvorfor?

I forbindelse med din rolle som budgiver, sælger eller køber vil en række oplysninger om dig blive
indsamlet. Disse oplysninger er primært generelle almene kontaktoplysninger, samt oplysninger om
CPR-nummer til NemID certificering og dine kontooplysninger, såfremt du foretager betaling med
dit betalingskort.

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med
din rolle som budgiver, sælger eller køber i vores auktioner og driften af TikTak Auktioners
virksomhed. De indsamlede oplysninger vil generelt være oplysninger relevant for indgåelse og
opfyldelse af de køb eller salg, du foretager gennem vores auktioner. Oplysningerne er desuden
relevante for administrationen af din profil som budgiver, sælger eller køber.

Vi indsamler også oplysninger, hvis du har givet dit samtykke til at modtage
emarkedsføringsmateriale eller hvis vi anvender oplysningerne til at forbedre vores hjemmeside.

Vi indsamler også oplysninger gennem cookies om din brug af vores hjemmeside.

Hvis du ikke vil afgive dine oplysninger kan det betyde, at du ikke kan være bruger eller kunde hos
os, da vi i så fald vil være ude af stand til at opfylde vores forpligtelser i forbindelse med din aftale
med os.

TikTak Auktioner indsamler og behandler normalt kun almindelige personoplysninger og
oplysninger om dit CPR-nummer og eventuelt bankoplysninger i forbindelse med indgåelse og
opfyldelse af dit køb eller salg gennem vores auktioner.

TikTak Auktioner vil typisk registrere følgende oplysninger:

· Oplysninger om budgiver, køber eller sælger: Kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer
og e-mailadresse), CPR-nummer, bankoplysninger, betalingskortoplysninger, samt oplysninger,
som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, eller når du i øvrigt henvender dig til os.

· Oplysninger til brug for markedsføring: Kontaktoplysninger (navn og e-mailadresse)

· Oplysninger vi indsamler og behandler, når du besøger vores hjemmeside: Oplysninger om den
måde, hvorpå du navigerer i og mellem vores hjemmesider og de ressourcer, som du skaffer dig
adgang til, information om din computer, enhed og browser, herunder i nogle tilfælde din IP-
adresse, browsertype og anden hardware- og software-information. Hvis du tilgår vores hjemmeside
fra en mobilenhed, kan vi også indsamle et unikt identifikationsnummer tildelt din enhed.

3. Brug af dine personoplysninger

De oplysninger, vi indsamler om dig, vil primært blive brugt til administration af dit forhold som
køber eller sælger af et produkt, drift og vedligeholdelse af vores hjemmesider, samt med henblik
på overholdelse af love og regler. Hvis du har købt eller solgt en vare, videregiver vi dine
kontaktoplysninger til køber eller sælger med henblik på at gennemføre handlen.

TikTak Auktioner kan behandle dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført
nedenfor.

· Administration af din rolle som (potentiel) køber eller sælger: Oprettelse og administration af din
bruger og rolle som budgiver, køber eller sælger i vores auktioner, herunder administration af din
annonce, administration af dine bud og eventuelt dit køb af et produkt, fakturering samt betaling
af gebyr til TikTak Auktioner

· Markedsføring og statistik: Udsendelse af markedsføringsmateriale (nyhedsbreve) og udarbejdelse
af statistikker og analyser, der anvendes til at sikre og forbedre kvaliteten af TikTak Auktioner.

· Drift og vedligehold af vores hjemmesider: For at optimere ydeevnen og forbedre indholdet på
vores hjemmeside indsamler vi oplysninger om din brug heraf gennem cookies.

· Overholdelse af gældende love og regler: Overholdelse af love og regler, som vi er underlagt i
forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller
opbevaringsforpligtelser.

4. Retlige grundlag for behandling af dine personoplysninger

Nedenfor beskrives vores forskellige retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger.
Reglerne for at anvende oplysninger om dig afhænger af, hvilken type af oplysninger der er tale om.

TikTak Auktioner behandler kun dine personoplysninger, når vi har et retligt grundlag til at foretage
behandlingen.

Behandling af almindelige oplysninger om dig kan ske på baggrund af et af følgende grundlag:

· Samtykke: Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere
specifikke formål (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

· Kontrakt: Indgåelse eller opfyldelse af din aftale som bruger hos TikTak Auktioner
(persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

· Juridisk forpligtelse: Opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som TikTak Auktioner er pålagt
(persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

· Vores legitime interesser: hensynet til TikTak Auktioners legitime interesser, dvs. de formål, der
er beskrevet ovenfor, under punkt 3. (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

En eventuel behandling af dit CPR-nummer sker med udgangspunkt i et af følgende retsgrundlag:

· CPR-nummer: Behandlingen sker enten når du har givet dit samtykke til dette eller når TikTak
Auktioner er pålagt at behandle dette i henhold til. Behandling af CPR-nummer har hjemmel i
databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

5. Deling af personoplysningerne

Vi deler som udgangspunkt kun dine oplysninger, i det omfang det er nødvendigt eller hvis vi er
retlig forpligtede. Da vores auktioner bygger på at forbinde køber og sælger, udleverer vi dine
kontaktoplysninger i anledning af et gennemført salg for at sikre, at den solgte genstand kan blive
overdraget.

TikTak Auktioner videregiver oplysninger i det omfang det er nødvendigt for gennemførelsen af
vores auktioner.

TikTak Auktioner kan videregive og/eller overlade dine personoplysninger til vores leverandører
og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx i
forbindelse med ekstern administration af vores it-systemer, analyseopgaver,
markedsføringsopgaver eller betaling via Mobilepay.

TikTak Auktioner tilstræber i videst muligt omfang at begrænse videregivelse af personoplysninger
i personhenførbart format for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som
kan henføres til dig personligt.

TikTak Auktioner overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

6. Dataintegritet, datasikkerhed og sletning af oplysninger

Vi sørger for at opbevare oplysningerne om dig på en sikker måde, og vi sikrer, at oplysningerne
slettes, når vi ikke længere har brug for dem.

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er
indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde lovkrav, herunder lovpligtige
opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv.

Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger vil vi sikre, at de slettes på en
sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Så længe du har en aktiv brugerprofil hos os, opbevarer og behandler vi dine personoplysninger. Du
kan til enhver tid slette din bruger. Såfremt du selv sletter din bruger, vil dine oplysninger blive
slettet med det samme, dog under hensyn til, at vi kan være forpligtiget til at gemme visse
oplysninger i længere tid, fx bogføringsbilag.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev, sletter vi dine
kontaktoplysninger. Vi gemmer dog dokumentation for dit samtykke i 2 år.

Oplysninger indsamlet om din brug af vores hjemmeside slettes efter 12 måneder.

7. Dine rettigheder

Når vi opbevarer oplysninger om dig, har du forskellige rettigheder, som du kan gøre gældende
over for os.

Du kan bl.a. bede om at få udleveret dine personoplysninger, få rettet eller slettet oplysningerne,
eller gøre indsigelse mod at vi anvender oplysningerne.

Ifølge persondataforordningen har du en række rettigheder, som du kan gøre gældende over for
TikTak Auktioner. Du skal være opmærksom på, at vi ikke altid vil være forpligtet til at opfylde
disse rettigheder helt eller delvist. Eksempelvis har du ikke ret til at få slettet de oplysninger, som vi
er forpligtede til at opbevare.

· Indsigt: Du kan anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi er i besiddelse af, samt få
oplyst hvad personoplysninger bruges til og hvem de videregives til.

· Indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse
mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring.

· Berigtigelse: Du kan anmode om berigtigelse af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv. Du
kan dog til enhver tid selv rette dine oplysninger på vores hjemmeside.

· Begrænsning og sletning: Du kan anmode om at få oplysninger om dig selv begrænset eller slettet,
hvis betingelserne for dette er opfyldt. Du kan til enhver tid selv slette dine oplysninger, ved at
slette din bruger hos os.

· Dataportabilitet: Du kan gøre din ret til dataportabilitet gældende for oplysninger du selv har
afgivet til os, såfremt behandlingen baserer sig på samtykke eller kontrakt, og dette i øvrigt er
teknisk muligt.

Du har derudover ret til at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage,
såfremt behandlingen baserer sig på dit samtykke.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte

TikTak Auktioner Aps

CVR-nr.: 40266585

Strandvej 3

7860 Spøttrup

Telefon: 20425647

E-mail: info@tiktak120.dk

Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende
databeskyttelseslovgivning.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger i strid med databeskyttelseslovgivningen bedes du
kontakte os. Du kan også klage over TikTak Auktioners behandling af dine personoplysninger til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. sal

1300 København K E-mail: dt@datatilsynet.dk

Tlf.: 33 19 32 00

8. Opdateringer

TikTak Auktioner evaluerer og opdaterer om nødvendigt denne privatlivspolitik. Du kan til enhver
tid finde den seneste version på vores hjemmeside
TILMELD DIG VORES MAILLISTE
Så holder vi dig løbende underrettet om spændende auktioner.